Varsity Athletic Band

Original varsity logo new
https://www.varsity.com/